Informace pro uchazeče o studium

Gymnázium Třebíč nabízí komplexní vzdělání s širokou nabídkou výuky cizích jazyků. Zkušení, inovativní a nadšení učitelé a lektoři vám pomohou najít směr a připraví vás na skvělou kariéru i budoucnost.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2023/2024 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

Do 1. března 2023 zákonný zástupce uchazeče o studium doručí nebo zašle poštou vyplněnou přihlášku do kanceláře školy. Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Pořadí obou škol v příslušných  tiskopisech je vždy shodné a nevyjadřuje  preferenci té které školy.

 

Důležité náležitosti:

  1. adresa – Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám 116/9, 674 01 Třebíč
  2. obor – 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné čtyřleté) /obor 79-41-K/81 Gymnázium (všeobecné osmileté)
  3. vyplnit osobní údaje a termín zkoušky (vyplývá z pořadí škol zapsaných na přihlášce)
  4. uvést e-mailovou adresu zákonného zástupce
  5. podpis žadatele, jméno a podpis jednoho zákonného zástupce
  6. známky za 1. pololetí šk. roku 2022/2023 a 2. pololetí šk. roku 2021/2022 ověřené základní školou
  7. Lékařské potvrzení Gymnázium Třebíč nevyžaduje.

 

Přihlášku spolu se zápisovým lístkem si žák vyzvedne na své ZŠ. Vzor přihlášky najdete na tomto odkaze.

 

Nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek Cermat rozešle e-mailem (prostřednictvím školy) pozvánku ke zkoušce zákonnému zástupci uchazeče. Pozvánka obsahuje veškeré časové údaje, identifikační číslo uchazeče i výčet pomůcek, které jsou povoleny.

Akce pro zájemce o studium

20. října 2022 Den otevřených dveří I
18. ledna 2023 Den otevřených dveří II
15. března 2023 přípravný kurz z českého jazyka a matematiky I (pro oba obory studia)
22. března 2023 přípravný kurz z českého jazyka a matematiky II (pro oba obory studia)
20. října 2022
Den otevřených dveří I
18. ledna 2023
Den otevřených dveří II
15. března 2023
přípravný kurz z českého jazyka a matematiky I (pro oba obory studia)
22. března 2023
přípravný kurz z českého jazyka a matematiky II (pro oba obory studia)

Bližší informace budou včas zveřejňovány na www.gtr.cz.

Forma přijímacích zkoušek v roce 2023

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (§ 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) absolvováním didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Termíny testů stanovené MŠMT

Studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté studium 13. 4. 2023 14. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023
Osmileté studium 17. 4. 2023 18. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023
Studijní obor: Čtyřleté studium
1. termín: 13. 4. 2023
2. termín: 14. 4. 2023
1. náhradní termín: 10. 5. 2023
2. náhradní termín: 11. 5. 2023
Studijní obor: Osmileté studium
1. termín: 17. 4. 2023
2. termín: 18. 4. 2023
1. náhradní termín: 10. 5. 2023
2. náhradní termín: 11. 5. 2023

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2023 na www.gtr.cz.

Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce prokazatelným způsobem do 3 dnů od konání testů. Po přijetí omluvy bude uchazeč pozván ke zkoušce v náhradním termínu – 10. května 2023 (náhrada za 1. termín), 11. května 2023 (náhrada za 2. termín). 28. dubna budou zveřejněny výsledky přijímací zkoušky do čtyřletého i osmiletého oboru studia na www.gtr.cz a na vývěsce školy u zadního (studentského) vchodu – studenti budou vedeni pod svými přidělenými kódy. 29. května od 15:00 do 18:00 a 3. května od 14:00 do 17:00

Ředitelství školy je připraveno v rozšířených úředních hodinách řešit se zákonnými zástupci žáků vzniklou situaci. Zákonný zástupce musí prokázat svou totožnost.

Přijatým žákům běží od zveřejnění výsledků přijímacího řízení desetidenní lhůta pro odevzdání zápisových lístků. Při předání lístku budou vydány další pokyny pro následné studium. Škola nebude posílat rozhodnutí o přijetí poštou, jelikož nemá tuto povinnost.

Nepřijatým žákům a jejich zákonným zástupcům doporučujeme nabízené konzultace. Ve škole předáme rozhodnutí o nepřijetí, poradíme při formulaci odvolání, navrhneme další možnosti a upřesníme kontakty pro rychlou komunikaci. 4. května odešleme doporučeně zbývající rozhodnutí o nepřijetí na adresu zákonného zástupce. Od převzetí rozhodnutí běží třídenní lhůta pro podání odvolání. Pět dní nevyzvednutá pošta se považuje za doručenou. 5. května vyprší lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů z řádného termínu, 15. května končí lhůta pro podání odvolání proti nepřijetí u uchazečů, kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou. Začíná odvolací řízení a autoremedura.

Druhé kolo přijímacího řízení nevyhlašujeme.

 

 

Podívejte se, jak to u nás vypadá

Život ve škole v 30 vteřinách… Mrkni na to.

10

DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

první důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
druhý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
třetí důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
čtvrtý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
pátý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
šestý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
sedmý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
osmý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
desátý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč

Gymnázium očima absolventů

Ze života gymnázia

Průměrný dosažený výsledek žáků GTR v didaktických testech státní části maturitních zkoušek

Úspěšnost žáků GTR v didaktických testech v roce 2022 byla 100 %.

2022

Český jazyk Cizí jazyk Matematika
G4 ČR 76,9 87,5 68,8
G4 GTR 83,6 87,8 75,9
G8 ČR 81,8 92,3 76,5
G8 GTR 86,2 94,1 80,3
G4 ČR
Český jazyk: 76,9
Cizí jazyk: 87,5
Matematika: 68,8
G4 GTR
Český jazyk: 83,6
Cizí jazyk: 87,8
Matematika: 75,9
G8 ČR
Český jazyk: 81,8
Cizí jazyk: 92,3
Matematika: 76,5
G8 GTR
Český jazyk: 86,2
Cizí jazyk: 94,1
Matematika: 80,3

Průměrný dosažený výsledek didaktických testů ve státní části maturitních zkoušek

Maturanti Gymnázia Třebíč dosahují v celostátních maturitách nadprůměrných výsledků

U nás získáte nejlepší přípravu na následující profese

lékař, veterinář, farmaceut, chemik, biolog, jaderný fyzik, informatik, geoinformatik, programátor, designér, architekt, strojní inženýr, elektroinženýr, ekonom, právník, psycholog, politolog, diplomat, novinář a další

Nabízíme individuální cestu

Počet hodin povinných předmětů týdně v jednotlivých ročnících čtyřletého studia

Český jazyk: 4 – 3 – 4 – 4
Anglický jazyk: 4 – 4 – 3 – 3
Německý jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Francouzský jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Ruský jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Základy společenských věd.: 2 – 2 – 2 – 0
Dějepis: 2 – 2 – 2 – 0
Zeměpis: 0 – 2 – 2 – 2
Matematika: 4 – 4 – 3 – 3
Fyzika: 3 – 3 – 3 – 0
Chemie: 3 – 3 – 2 – 0
Biologie: 3 – 3 – 2 – 0
Informatika: 2 – 2 – 0 – 0

Ve 3. ročníku 6 hodin a ve 4. ročníku 13 hodin seminářů podle vlastního výběru z této nabídky

Seminář z českého jazyka a literatury
Seminář tvůrčího psaní a mediální výchovy
Seminář o filmu
Seminář z latiny
Seminář z anglického jazyka
Seminář z AJ – příprava na FCE a CAE
Seminář z německého jazyka
Seminář z francouzského jazyka
Seminář z ruského jazyka
Seminář ze zeměpisu
Společenskovědní seminář
Seminář k filozofii 20. století
Seminář z dějepisu Témata z dějin 20. století

Seminář z matematiky opakující
Seminář z matematiky doplňující
Vybrané partie z matematiky
Finanční a pojistná matematika
Seminář z fyziky
Seminář z fyziky pro mediky
Seminář z chemie Seminář z biologie
Seminář z molekulární biologie a genetiky
Seminář z programování
Deskriptivní geometrie
Technické kreslení
Grafický design
Kapitoly z výtvarné kultury 20.–21. století
Seminář z hudební výchovy
Sborový zpěv
Všeobecné studijní předpoklady

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.